Privacy

Privacyverklaring ZZP Nederland

Inleiding:
ZZP Nederland heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van jouw gegevens. In het kader van deze Privacy Statement omvat “ZZP Nederland” de volgende entiteiten: 
-    ZZP Nederland BV (KvK 01140793)  
-    ZZP Nederland Verzekeringen BV (KvK 53496035). 
-    ZON (Zelfstandige Ondernemers Nederland) Services BV (KvK 76049418)

ZZP Nederland BV:                                          
hier ga je een basis dienstverleningsovereenkomst mee aan. Deze entiteit bevat de helpdesk, onderhoudt de website, verzorgt de abonnee-administratie en de webshop, organiseert activiteiten/bijeenkomsten, financiert de Stichting waar vanuit de collectieve belangenbehartiging voor zzp’ers inhoud krijgt.

ZZP Nederland Verzekeringen BV:
hier betreft het een eigen verzekeringskantoor met volledige vergunning. Je wordt niet afhankelijk van maatschappijen en niet afhankelijk van het verkoopresultaat objectief geadviseerd op ieder gebied van verzekeren.

ZON Services BV:
Onder deze gelieerde entiteit vallen o.a. de handelsnamen ZZP Barometer, fotyawards en Dag van de ZZP’er. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZZP Nederland verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om diensten en/of producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met je te communiceren. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. 

In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZZP Nederland. Gegevens die ZZP Nederland van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ZZP Nederland in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Sector en beroep
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres (werk of privé)
 • Bankgegevens

Verwerkt ZZP Nederland ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld informatie over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. ZZP Nederland Verzekeringen BV verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid of jouw strafrechtelijk verleden als dat vereist om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan alleen met jouw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

ZZP Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt; de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken binnen ‘Mijn ZZP-Nederland’.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De uitvoering of toepassing van wet en regelgeving

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ZZP Nederland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. 

Deze wet en regelgeving bestaat onder andere uit: 

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De telecommunicatiewet

Hoe lang we gegevens bewaren

ZZP Nederland zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Doch nooit langer dan 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Ook zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens, alsmede de verzamelde bijzondere persoonsgegevens.  Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden jouw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Jouw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt enkel, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, omdat je bijvoorbeeld via ons een boekhoudpakket met korting wenst aan te schaffen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de serviceorganisatie van ons crm-systeem of onze website, waardoor we jou een ‘mijn’-omgeving kunnen aanbieden, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In alle overige gevallen vraagt ZZP Nederland op voorhand eerst jouw toestemming voordat jouw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. ZZP Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • je gegevens bij ons opvragen.
 • je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • je gegevens laten verwijderen.

Het komt vaak voor dat wij je gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij je gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.

Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens.
Als je bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
Dit kan je zelf doen binnen de 'Mijn ZZP Nederland'-omgeving. Lukt dit niet of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zzp-nederland.nl.

je toestemming stoppen.
Gaf je ons toestemming om je gegevens te gebruiken? Dan mag je de toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.

je gegevens overdragen.
Wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met je toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf

het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken.
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal ZZP Nederland dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken. De behandeling van een klacht verloopt volgens de interne klachtenprocedure. Jouw verzoek kan je indienen door het online contactformulier, in te vullen op de website van ZZP Nederland. Je ontvangt binnen twee weken na ontvangst van jouw verzoek een schriftelijke reactie van ons.

Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

ZZP Nederland hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. ZZP Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij ZZP Nederland toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval ZZP Nederland gebruik maakt van de diensten van derden, zal ZZP Nederland in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@zzp-nederland.nl.

Responsible Disclosure

Bij ZZP Nederland vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen jou:

 • Je bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar security@zzp-nederland.nl .
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware of backdoor.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem. Een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem.
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.
 • Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen.
 • Het gebruik van denial-of-serviceaanvallen of social engineering.

Wijzigingen privacy beleid

ZZP Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze website.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van ZZP Nederland, via het e-mailadres privacy@zzp-nederland.nl. 

Deel deze pagina: