Standpunten Stichting ZZP Nederland

De titel van ons vorig jaar gepresenteerde visiedocument (Download) zegt eigenlijk alles al: “Zelfstandigen hebben de toekomst”. Om dit te bewerkstelligen moeten we nu doorpakken. Onderstaand treft u thematisch onze standpunten aan. Deze standpunten leggen we de komende weken, ter reactie en ter aanvulling aan onze aangesloten zelfstandigen voor. Vervolgens gaan we met een kleinere groep aangeslotenen dieper op de thema’s in en stellen we ook, met hen, de vragen op die we aan de deelnemers van ons verkiezingsdebat van 13 februari aanstaande te Den Haag gaan voorleggen. Uiteindelijk vervatten we het geheel in een 10-punten plan, dat we samen met onze collectieve aangeslotenen zullen vaststellen. Dit 10-puntenplan wordt aan alle politieke partijen gezonden.


Thematische standpunten

1. Ondernemer of flexwerker

 • Eigen rechtspositie voor zelfstandigen door ondernemerschap in de wet te verankeren (Download)
 • Geen modelcontracten, maar een simpele Zelfstandigenverklaring bij de KvK
 • Vrije keuze voor iedereen om zelfstandig ondernemer of werknemer te zijn
 • Geen gedwongen werknemerschap met verplichte verzekeringen

2. Fiscaal Klimaat Zelfstandigen

 • Volledig behoud van zelfstandigenaftrek
 • Vereenvoudiging systeem aftrekposten
 • Fiscaal vriendelijk sparen via eigen Zelfstandigenrekening

3. Verzekeren en Pensioen

 • Eigen collectieve AOV-voorziening: flexibel, betaalbaar, geen uitsluitingen
 • Eigen pensioenvoorziening met vrijwillige deelname
 • Oude werknemerspensioen meenemen naar eigen pensioenregeling
 • Pensioenplicht zelfstandige schilders omzetten in vrijwillige deelname

Uitleg standpunten Verkiezingsprogramma's

Bewust zelfstandige ondernemer

Zelfstandigen hebben recht op een eigen positie in de wet en mogen niet langer worden beschouwd als een soort van flexwerker. Er moet een wettelijke definitie van ondernemerschap komen met alle rechten en plichten die daarbij horen. Dat geeft rechtszekerheid, ook tegenover de Belastingdienst als het gaat om fiscale voorzieningen.

Mensen hebben een vrije keuze om werknemer te zijn of bewust zelfstandige ondernemer. Om zelfstandige ondernemer te zijn is inschrijving in het Handelsregister (KvK) vereist. Om te bevestigen en vast te leggen, dat er sprake is van een bewuste keuze voor het zelfstandig ondernemerschap, wordt bij de inschrijving KvK een Zelfstandigenverklaring ondertekend. Daarin staat beschreven, dat men als zelfstandige voor eigen rekening en risico opereert, afziet van werknemersverzekeringen (WW, WIA, Pensioen) en op zelfstandige wijze sociale risico’s afdekt.

Zelfstandigen kunnen diensten verlenen aan consumenten en/of bedrijven en instellingen. Dienstverlening aan bedrijven/instellingen gebeurt met een Overeenkomst van Opdracht, die is gebaseerd op de kenmerken van ondernemerschap en niet op basis van het arbeidsrecht. Dat maakt modelcontracten overbodig.

Fiscale voorzieningen zelfstandigen

Indien men is ingeschreven bij de KvK als ondernemer, een Zelfstandigenverklaring heeft ondertekend en daadwerkelijk als ondernemer deelneemt aan het economisch verkeer, dan komt men in aanmerking voor de fiscale ondernemersvoorzieningen. De zelfstandigenaftrek, die immers is bedoeld om op individuele basis sociale zekerheidsrisico’s af te dekken, moet volledig blijven bestaan. Het is wel van belang om het huidige systeem van aftrekposten te vereenvoudigen. Ook is het zinvol om fiscaal vriendelijk sparen voor verschillende sociale doeleinden te bevorderen door vereenvoudiging en goede voorlichting.

Zelfstandigen moeten de mogelijkheid krijgen om op een eigen “Zelfstandigenrekening” belastingvrij te kunnen sparen voor sociale doeleinden. Het gaat bijvoorbeeld om de oudedagsvoorziening, inkomen bij arbeidsongeschiktheid, financiering van scholing en een voorziening bij bedrijfscalamiteiten. Op deze wijze houdt men de regie over het eigen geld, dat men kan inzetten als het nodig is.

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen willen als ondernemers zelf regie houden over hun eigen geld en voelen over het algemeen niets voor verplicht gestelde verzekeringen. Een individuele verzekering van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid is vaak problematisch vanwege acceptatie, uitsluitingen en premiehoogte. Zelfstandigen hebben behoefte aan een eigen AOV-collectief:  flexibel, betaalbaar, zonder uitsluitingen en met acceptatie.

Een door de overheid ingestelde tweejarige basisverzekering voor alle werkenden (de oude ziektewet) zou acceptabel kunnen zijn als basis voor een vrijwillige aanvullende AOV, mits flexibel, betaalbaar en met acceptatie. Een geheel verplichte AOV-verzekering is niet acceptabel, omdat veel zelfstandigen dit inkomensrisico niet lopen of het op een andere wijze effectief hebben afgedekt.

Oudedagsvoorziening

De AOW is het door de overheid ingestelde inkomensvangnet voor de oude dag. Als de overheid van mening is, dat de AOW tekort schiet, dan kan de overheid de AOW verhogen. Aanvullende pensioenregelingen voor werknemers op basis van cao’s hebben geen betrekking op zelfstandige ondernemers. De verplichte deelname van zelfstandigen aan het BPF Schilders dient zo spoedig mogelijk te worden opgeheven om plaats te maken voor vrijwillige aansluiting.

Zelfstandigen willen een eigen pensioenvoorziening zoals bijvoorbeeld het ZZP Pensioen. Kenmerken daarvan zijn vrijwillige deelname, flexibiliteit, eenvoud, transparantie. Waardeoverdracht van een werknemerspensioenfonds naar de eigen zelfstandigenregeling moet kunnen.  Daarnaast moet het mogelijk worden gemaakt voor zelfstandigen om zich vrijwillig aan te sluiten bij een bestaand bedrijfstakpensioenfonds.

Deel deze pagina: