ZZP Nederland ondersteunt manifest Long Alliantie Nederland en roept op tot samenwerking arbozorg en reguliere zorg

Zelfstandigen
Long Alliantie Nederland

Te veel Nederlanders worden ziek door het inademen van ongezonde lucht op hun werk. Omdat ook veel zzp' ers onwetend te maken hebben met ongezonde lucht, werkt ZZP Nederland samen met Long Alliantie Nederland (LAN). Het inademen van ongezonde lucht op het werk is onnodig: met betere regie en adequaat ingrijpen bij beginnende klachten houden we de samenleving gezond en productief. De zorgstructuur moet zo worden aangepast dat alle werkenden toegang hebben tot bedrijfsgeneeskundige zorg. Dit staat in het manifest “Gezond en productief werkend Nederland – Noodzaak regie arbocuratieve samenwerking” dat de Long Alliantie Nederland (LAN) samen met de FNV, ZZP Nederland, Stigas en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) vandaag aanbiedt aan staatssecretaris van SZW Bas van ‘t Wout.

Voorkomen

Net zoals in het advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (de commissie Heerts) constateert de LAN dat slachtoffers van beroepsziekten voorkomen kunnen worden door betere preventie en meer aandacht voor werkgerelateerde gezondheidsklachten in de eerste-en tweedelijnszorg. Een belangrijk knelpunt ligt volgens de LAN in de inrichting van de gezondheidszorg. Het scheiden van bedrijfsgeneeskundige zorg, betaald door de werkgever, en de reguliere zorg, betaald vanuit de zorgverzekeringswet, zorgt ervoor dat er geen onderlinge afstemming is en dat er een drempel ontstaat voor een gezamenlijke aanpak en samenwerking. Ook de Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties bracht dit punt ter sprake in hun petitie ‘Meer aandacht voor behoud van werk bij kanker.”

Overheid aan zet

Nadat in de afgelopen jaren flinke stappen zijn gezet, is volgens de LAN nu de overheid aan zet om te zorgen voor een structuur waarin arbocuratieve samenwerking tot stand kan komen en alle werkenden toegang hebben tot arbozorg. “Bij vele stakeholders […] is de wil en bereidheid aanwezig om beroeps(long)ziekten te signaleren, te voorkomen en ervoor te zorgen dat mensen met chronische ziekten kunnen blijven participeren in het arbeidsproces. De urgentie en noodzaak worden gezien.” en “Om te zorgen dat deze wil en bereidheid wordt omgezet in resultaten, is het nodig dat de randvoorwaarden worden gecreëerd voor structurele borging van preventie op de werkvloer en een goede arbocuratieve samenwerking.” Ze pleiten in het manifest voor drie maatregelen:

  1. Breng werk en gezondheid onder bij één minister
  2. Meer preventie en een netwerk voor goede werkgerichte zorg
  3. Bedrijfsgeneeskundige zorg financieren binnen de Zorgverzekeringswet

Het manifest is beschikbaar via: www.longalliantie.nl/manifest.

ZZP Nederland ondersteunt

Het manifest wordt ondersteund door tientallen organisaties, waaronder ZZP Nederland, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longziekten, het Bureau Beroepsziekten FNV, het Longfonds en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde.

De feiten:

  • Jaarlijks overlijden nog steeds duizenden mensen aan beroepsziekten, waarvan 3000 door blootstelling aan stoffen op het werk.
  • Ieder jaar komen er zo’n 11.000 nieuwe slachtoffers van beroepsziekten bij.
  • Een toenemend aantal werkenden, waaronder zzp’ers, flex- en uitzendkrachten, heeft geen of beperkt toegang tot werkgerichte preventie en bedrijfsgeneeskundige zorg.
  • Een goede samenwerking tussen de bedrijfsgeneeskundige zorg en de curatieve zorg ontbreekt. Daardoor is het voor patiënten en zorgverleners in de reguliere zorg niet mogelijk om de bron van de klachten aan te pakken.
  • Beroepsziekten worden onvoldoende gediagnosticeerd en gemeld waardoor er geen zicht is op het daadwerkelijk aantal slachtoffers van beroeps(long)ziekten

Eerdere berichtgeving

ZZP Nederland ondersteunt al langer de inzet van Long Alliantie Nederland. Hieronder zie je eerdere publicaties:

Deel deze pagina: