ZZP Nederland: experimenteerruimte pensioensparen voor zzp’ers moet beter

Politiek
Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland vindt dat zelfstandigen onafhankelijk zijn en hun eigen zaken willen regelen. Zij zijn zelf verantwoordelijkheid voor de afdekking van inkomensrisico’s bij arbeidsongeschiktheid en tijdens de oude dag. Ten minste als, de overheid die ruimte biedt. Ten aanzien van het zelf vrijwillig sparen voor pensioen in de tweede pijler is die experimenteerruimte in de Pensioenwet ook toegezegd door het kabinet, echter tot op heden is die ruimte nog steeds niet gegeven.

Geen verplichting

In een eerdere achterbanraadpleging van ZZP Nederland kwam naar voren dat zij geen overheidsverplichting willen om voor pensioen te sparen. ZZP Nederland heeft zich dan ook altijd tegen een verplichting verzet, met succes. In het kader van de totstandkoming van het Pensioenakkoord hebben betrokken partijen (niet zijnde zelfstandigenorganisaties) afgesproken om door middel van experimenten te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vrijwillige aansluiting bij bestaande pensioenfondsen voor zelfstandigen aantrekkelijk te maken. Het kabinet moet de wettelijke ruimte scheppen die het bereiken van de doelstelling van de experimenten mogelijk maakt. Maar voorlopig is er nog geen experiment opgestart.

Internetconsultatie

Wel ligt nu de toegezegde experimenteerwetgeving voor ter consultatie. ZZP Nederland vindt dat voorgenomen experimenteerwetgeving niet volstaat. Het kabinet weigert om voldoende ruimte te geven om de experimenteren ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Een regeling waar zelfstandige ondernemers vrijwillig aan zouden willen deelnemen in de tweede pijler moet de onderstaande voorwaarden bevatten. Daarom zijn onderstaande voorwaarden via de samenwerkende zelfstandigenorganisaties binnen de VZN als consultatie naar het ministerie SZW verstuurd:

  1. Niet het bestaande pensioencontract, maar de in het Pensioenakkoord afgesproken premieovereenkomst moet de basis zijn van de experimenten. Dat is in de voorliggende wetgeving niet het geval.
  2. In de experimenten dienen alle mogelijkheden voor vrijwillige aansluiting worden beproefd, ook de opt-out variant. Daar is onvoldoende ruimte voor geboden.
  3. In de experimenten dienen de bestaande drempels voor vrijwillige deelname van zelfstandigen te worden weggenomen. De wettelijke ruimte is daarvoor te beperkt.
  4. De propositie moet passend zijn voor zelfstandige ondernemers. Dat betekent:
  • De onwerkbare drempel van fiscale ruimte, de zogenaamde t-3 constructie, moet worden vervangen door een forfaitair vrijgesteld bedrag. Deze mogelijkheid wordt niet geboden in de voorliggende experimenteerwetgeving.
  • Om kunnen inspelen op het streven naar bedrijfscontinuïteit en de realiteit van een wisselend inkomen uit winst uit onderneming, is flexibiliteit in premie en uitkering noodzakelijk. Dit is in de voorliggende wetgeving maar zeer beperkt mogelijk.
  • Zelfstandigen willen, indien nodig in verband met bedrijfscalamiteiten en noodzakelijke investeringen om hun bedrijf te kunnen voortzetten, de mogelijkheid hebben voor tussentijdse opname. Daarvoor is geen enkele ruimte.
  • Een belangrijke reden voor zelfstandigen om niet te willen deelnemen, is het ontbreken van de mogelijkheid tot een passende nabestaandenregeling en de individuele keuzevrijheid hierin.
  • Binnen de experimenteerwetgeving wordt financiële verschotting tussen het verplicht gestelde werknemerspensioen en de groep zelfstandigen nadrukkelijk niet mogelijk gemaakt.

Geen ruimte

Stichting ZZP Nederland vindt dat het kabinet met het huidige voorstel voor experimenteerwetgeving geen ruimte biedt aan zelfstandigen om invulling te geven aan hun pensioenbehoefte vanwege het ontbreken van voldoende flexibiliteit en keuzemogelijkheden. Het gevolg daarvan is dat de beoogde doelstelling van de partijen in het Pensioenakkoord niet zal worden bereikt. ZZP Nederland, kan alleen haar medewerking aan de doelstellingen voortzetten als het kabinet op korte termijn de voor het welslagen van de experimenten noodzakelijke wettelijke ruimte biedt.

Stichting ZZP Nederland is gevraagd om deel te nemen aan de experimenten, maar er wordt nu door de overheid niet voldaan aan de voorwaarden die ZZP Nederland daaraan stelt. Als dit zo blijft zal ZZP Nederland moeten afhaken en de achterban negatief moeten adviseren over mogelijke deelname aan de experimenten.

Deel deze pagina: