Klachtenregeling Zorg

Service

Zzp’ers in de zorg moeten zich aan allerlei regels en wetten houden. In diverse wetten staat voor ondernemers ook de verplichting om iets te regelen als een cliënt een klacht heeft. Voor zzp’ers zijn er meerdere wetten die kunnen gelden, al naar gelang onder welke wet de zorg valt die gegeven wordt. Voor de volgende wetten biedt ZZP Nederland middels het abonnement Klachtenregeling Zorg, de wettelijk vereisten aangaande een klachtenregeling:

  • Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz);
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet;
  • Wet zorg en dwang (Wzd);
  • Wet verplichte ggz (Wvggz).

In één abonnement; de Klachtenregeling Zorg, krijg je de volgende wettelijke vereiste hulp voor het hebben van een klachtenregeling in de zorg;

1a. een onafhankelijke klachtenfunctionaris op afroep
1b. en een door een Ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor de Wkkgz
2. een klachtencommissie voor de WMO/Jeugdwet
3. klachtencommissie voor de Wzd en Wvggz


Kosten van Klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland

ZZP Nederland is voor de uitvoering van deze regeling een samenwerking aangegaan met Quasir. Voor een jaarbedrag van € 50,- (ex. btw) voldoe je aan de wettelijke eisen aangaande een klachtenregeling in de zorg. Naast de jaarlijkse kosten van het abonnement is er geen eigen bijdrage of een eigen risico verschuldigd. Wel is vereist dat je bent aangesloten bij ZZP Nederland.Ad 1a. Klachtenprocedure voor onafhankelijke klachtenfunctionaris Wkkgz

Hoe werkt het als jouw cliënt ontevreden is in over de verleende zorg? Wat zijn dan de stappen die ondernomen moeten worden? Lees hier het 8 stappenplan.

Op de behandeling van klachten zijn de Algemene Voorwaarden Wkkgz Quasir en de Privacyverklaring Quasir van toepassing.

Indienen van een klacht
Wanneer je bent aangesloten bij ZZP Nederland en een abonnement hebt op de Klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland, dan kan jouw cliënt de klacht indienen bij:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

ad 1b. Geschillen Wkkgz

Stichting Zorggeschil levert de geschillencommissie. Mocht de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de klacht worden doorgezet naar de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Indienen van een geschil kan - nadat de klachtenregeling is doorlopen – bij: ambtelijksecretaris@Zorggeschil.nl Meer informatie staat op: www.zorggeschil.nl

ad. 2 Klachtenprocedure voor klachtencommissie WMO/Jeugdwet

De klachtencommissie Quasir voert via schriftelijke hoor en wederhoor een onderzoek uit naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens zal de klachtencommissie de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Zij kan hierbij aanbevelingen doen aan de zorgverlener/zorgaanbieder.

Op de behandeling van klachten zijn het Reglement Klachtencommissie Quasir en de Privacyverklaring Quasir van toepassing.

Indienen van een klacht

Wanneer je bent aangesloten bij ZZP Nederland en een abonnement hebt op de Klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland, dan kan jouw cliënt de klacht indienen bij:

t.a.v. de ambtelijk secretaris, mevrouw Karin Haagsma
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

Of per e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl of telefoon: 06-82366772 (mevrouw Karin Haagsma).

ad. 3 Klachtenprocedure voor klachtencommissie Wzd en Wvggz

De klachtencommissie Wzd/Wvggz is geregeld binnen Stichting Klachtencommissie WZD/Wvggz Quasir. De Stichting klachtencommissie Wzd/Wvggz Quasir voert via schriftelijke hoor en wederhoor een onderzoek uit naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens zal de klachtencommissie de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Zij kan hierbij aanbevelingen doen aan de zorgverlener/zorgaanbieder. Op de behandeling van klachten zijn het Reglement Klachtencommissie Quasir en de Privacyverklaring Quasir van toepassing.

Indienen van een klacht
Wanneer je bent aangesloten bij ZZP Nederland en een abonnement hebt op de Klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland, dan kan jouw cliënt de klacht indienen bij de Klachtencommissie Wzd/Wvggz.

De cliënt kan daarvoor gebruikmaken van het klachtenformulier Wzd of klachtenformulier Wvggz. Op de behandeling van klachten door de klachtencommissie is de Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz van toepassing.

Klik hier voor het klachtenformulier Wzd
Klik hier voor het klachtenformulier Wvggz
Klik hier voor Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Jouw cliënt kan het klachtenformulier opsturen naar:

Klachtencommissie Wzd/Wvggz
T.a.v. de ambtelijk secretaris mevrouw Karin Haagsma
Postbus 1021
7940 KA Meppel

De formulieren kunnen ook per e-mail worden ingestuurd naar: klachtencommissie@quasir.nl
Telefoon: 06 – 82822358 (mevrouw Karin Haagsma).

Gebruik maken van het abonnement Klachtenregeling Zorg

Sluit je dan aan bij ZZP Nederland en selecteer het "Abonnement Klachtenregeling Zorg".

Aansluiten ZZP Nederland

Al aangesloten bij ZZP Nederland?

Ben je al aangesloten en wil je het abonnement afsluiten? Log dan in op de website, dan hoef je enkel onder de kop 'Abonnementsgegevens' (onderaan de pagina) nog aan te vinken dat je aan wilt sluiten bij de Klachtenregeling Zorg. Vergeet niet helemaal onderaan de pagina op opslaan te drukken.

Verzekeren

Het is raadzaam om je te verzekeren tegen financiële schade voortvloeiend uit de beoefening van je beroep. Dit kan door middel van een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor zorgverleners. Let op: als je een aansprakelijkheidsverzekering Thuiszorg afsluit heb je nog geen abonnement op de klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Het abonnement op de klachtenfunctionaris en de erkende geschillencommissie staat los van de speciale aansprakelijkheidsverzekering voor zorgverleners.

Heb je vragen over deze verzekering dan kan je contact opnemen met ZZP Nederland Verzekeringen. Zij zijn bereikbaar via 050 – 700 1950 of een e-mail naar verzekeringen@zzp-nederland.nl.

Nu een verzekering afsluiten

Deel deze pagina: