Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De Tozo bestaat uit 2 delen:
1. een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en
2. een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De aanvraag voor de Tozo moet je online doen bij jouw woongemeente

Alle informatie op deze pagina is mede afkomstig uit de Kamerbrief van 21 januari 2021.

Vanaf 1 april 2021 is de Tozo 4 in werking. In de Tozo 4 is een uitkering levensonderhoud en/of een lening aan te vragen voor de maanden april, mei en juni 2021. Er is voor de Tozo 4 géén vermogenstoets. 

Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Dit wordt momenteel vorm gegeven. Een voorbeeld van deze dienstverlenging is al in werking gezet.

Folder over Tozo

ZZP Nederland heeft in samenwerking met het ministerie en andere belangenorganisaties een folder samengesteld met daarin de belangrijkste informatie over de Tozo en antwoorden op veelgestelde vragen.

Voorwaarden Tozo 4 levensonderhoud

 • Een verklaring partnerinkomen is verplicht.
 • Geen vermogenstoets, geen levensvatbaarheidstoets. Let op: sommige gemeenten vragen hier wel naar, maar het telt niet mee.
 • De uitkering betreft geen lening, maar is een gift. Terugbetalen is niet aan de orde (tenzij, zie volgende punt).
 • Als de situatie verandert (je hebt bijv. in november of december wel inkomen) dan moet je dat zelf aangeven, dat is de informatieplicht die je hebt. Blijkt dat je te veel steun hebt gehad, dan moet dat wel worden terugbetaald.

 • Uitkering is aanvulling op persoonlijke netto inkomen. Zo bereken je jouw netto inkomen

 • Hier lees je in een pdf wat wel en niet tot het gezamenlijke inkomen wordt berekend.
 • Het is een aanvulling tot het sociaal minimum. Tot hoeveel je per gezinssituatie max. kunt worden aangevuld lees je hier.
 • Is er geen inkomensschade als gevolg van de coronacrisis, dan krijg je ook geen uitkering.
 • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Ben je student-ondernemer en heb je recht op studiefinanciering, dan kan je de Tozo NIET aanvragen.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Ook voor dga's mits voldaan aan urencriterium. Er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 • Voldoen aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week indien nog geen jaar ondernemer) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Let op: voor 2020 en 2021 zijn andere regels.
 • De Tozo-uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee als inkomen in het jaar waarin is uitgekeerd.

Tozo 4 levensonderhoud

Bij Tozo 4 is er een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag vul je een verklaring in wat de hoogte van het inkomen van jouzelf en jouw eventuele partner is in de maanden waarvoor je de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt (€ 1050 alleenstaand, € 1500 per huishouden), kan je geen aanspraak maken op Tozo 4 uitkering levensonderhoud.

Aanvraagperiode

De oorspronkelijke Tozo-regeling is verlengd tot en met september 2021.

 • De Tozo 1, 2 en 3 kan je niet meer aanvragen.
 • De Tozo 4 (voor de maanden april, mei en juni 2021) kan je aanvragen bij jouw gemeente tot 1 juli 2021.
 • De Tozo 5 (voor de maanden juli, augustus en september 2021) kan je aanvragen bij jouw gemeente vanaf 1 juli tot 1 oktober 2021.

Tozo 4

Voor Tozo 4 gelden dezelfde regels als voor Tozo 3. In Tozo 4 geldt dus geen vermogenstoets, maar wel een partnerinkomenstoets.

Voor de periode 1 april 2021 t/m 30 juni 2021 volgt een nieuwe aanvraagprocedure voor Tozo 4, deze zal ook met terugwerkende kracht zijn. In mei kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april 2021 en in juni  vanaf 1 mei 2021. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3.

Lees meer in de Kamerbrief.

Bedrijfskrediet (lening)

Je kunt binnen de Tozo ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente (ook al communiceert de gemeente dit niet goed). De maximale hoogte van de lening bedrijfskapitaal is € 10.157,-. De looptijd is 3 jaar en de rente is 2%. Aflossing van bedrijfskrediet aangevraagd in Tozo 1 of Tozo 2 hoeft pas vanaf 1 januari 2021, maar de looptijd en de rente gaan wel in op het moment van verstrekken. Heb je in Tozo 3 een bedrijfskrediet aangevraagd na 1 januari 2021? Dan start de terugbetalingsverplichting op de datum waarop de lening is verstrekt.

Om de lening voor bedrijfskapitaal te kunnen krijgen moet je aannemelijk maken dat jouw problemen door de coronacrisis zijn ontstaan. Ook moet je, aan de hand van bewijsstukken, aannemelijk maken dat je niet voldoende liquide middelen hebt om zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten te kunnen betalen. Hierbij moet je de gemeente ook inzicht geven in het geld dat je direct beschikbaar hebt in kas of op de bank. Dit geldt ook voor de helft van het saldo op de gedeelde bank- en spaarrekening van je partner, als je die hebt.

In het kort:

 • Aanvragen bij gemeente, aan te vragen tot 31 maart 2021.
 • Maximaal krediet is € 10.157 (Tozo 1 en Tozo 2 en Tozo 3 bij elkaar opgeteld) tegen een rente van 2%.
 • Uitgestelde aflossing tot 1 januari 2021. Of na deze periode op de datum dat de lening is verstrekt.
 • Dit gedeelte van de Tozo staat wel open voor AOW'ers en grensondernemers.
 • Zelfstandige moet naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
 • Als je surseance van betaling of faillissement hebt aangevraagd of verkregen kan je geen beroep doen op een lening.

Aanvraag bedrijfskrediet Tozo 3 en Tozo 4
Heb je de maximale lening voor bedrijfskapitaal van € 10.157 al ontvangen of aangevraagd in Tozo 1 of Tozo 2? Dan kan je niet nogmaals een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Heb je eerder een lager bedrag aan bedrijfskapitaal ontvangen (Tozo 1 en/of Tozo 2)? Dan kan je nog een aanvullende lening aanvragen, waarmee je de lening aanvult tot maximaal € 10.157

Terugbetalen lening Tozo

De lening uit de Tozo-regeling moet per 1 januari 2022 worden terugbetaald. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. De aflossingstijd is 60 maanden (5 jaar).

Hier staat een lijst antwoorden op veel gestelde vragen aangaande de terugbetaling van de Tozo 2020. 

Heb ik recht op Tozo?

Het ministerie van SZW heeft een online check gemaakt om zodat je kunt kijken of je in aanmerking komt voor de Tozo. Let op: Het kan zijn dat uit de beantwoording van de vragen blijkt dat je niet in aanmerking komt voor ondersteuning. Deze beslisboom geeft alleen een indicatie. Het staat je vrij aan om toch een aanvraag in te dienen bij jouw gemeente.

Controleer of je recht hebt op Tozo

Handreiking Tozo 3

De gemeenten werken met de Tozo volgens een zogeheten handreiking, die wordt opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in afstemming met VNG en Divosa.

Die handreiking staat hier (pdf).

Tozo opgeven bij inkomstenbelasting 2020

De uitbetaalde Tozo-uitkering is inkomen dat je moet opgeven in jouw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020. De uitkering moet apart worden opgegeven en is dus geen onderdeel van de omzet.

In het eerste kwartaal van 2021 stuurt de gemeente jou een jaaropgave. Als je samen met jouw partner een Tozo-uitkering hebt gekregen dan ontvangen jij en je partner beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag zal dus hoger zijn dan de door jou ontvangen netto-uitkering. Het op de jaaropgave vermelde inkomen moet je (en jouw partner) opgeven bij jouw aangifte inkomstenbelasting 2020. Als je via de site van de Belastingdienst inlogt, vink je onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. En vervolgens uit de lijst kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daarna kun je de hoogte en de ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave invoeren.

Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers (pdf).

Hier staat een lijst antwoorden (pdf) op veel gestelde vragen aangaande de terugbetaling van de Tozo 2020. 

Deel deze pagina: