Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZZP NEDERLAND B.V.

 1.  
  Download (231 kB)

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen ZZP Nederland B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 01140793 (hierna te noemen ZZP Nederland) en een wederpartij, voor zover partijen niet uitdrukkelijk (schriftelijk) anders zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 4. Een wijziging in dan wel aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door zowel ZZP Nederland als de wederpartij (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard. 

2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van ZZP Nederland zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. ZZP Nederland kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde aanbieding verplicht ZZP Nederland niet tot het verrichten van een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4.Betaling

 1. De contributie dient de wederpartij jaarlijks bij vooruitbetaling via automatische incasso aan ZZP Nederland te voldoen.
 2. Indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet slaagt, is de wederpartij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00.

5. Duur en opzegging aansluitingsovereenkomst

 1. De aansluitingsovereenkomst tussen ZZP Nederland en een wederpartij wordt aangegaan voor de duur van één jaar, waarna deze telkens stilzwijgend met één jaar wordt verlengd.
 2. Uitzondering op de duur van de aansluiting genoemd in artikel 5.1 vormt het gratis basisabonnement, waarbij wel wordt gevraagd om een controlebetaling van 1 eurocent te doen. Voornoemd abonnement is geldig tot en met 31 december 2020. Opzegging voor het gratis basisabonnement dient te geschieden voor 1 december 2020.
 3. ZZP Nederland en de wederpartij zijn bevoegd de aansluitingsovereenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de (verlengde) aansluitingsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 4. ZZP Nederland is daarnaast gerechtigd de (aansluitings)overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel haar uit de (aansluitings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien de wederpartij, ondanks rappel, in gebreke blijft met tijdige en volledige betaling van de verschuldigde contributie c.q. in gebreke blijft met tijdige en volledige nakoming van andere uit de (aansluitings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 5. Voorts is ZZP Nederland gerechtigd de (aansluitings)overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien er sprake is van liquidatie van de wederpartij, aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, de schuldsanering natuurlijke personen op de wederpartij van toepassing is verklaard, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel indien de wederpartij haar bedrijf verkoopt.
 6. Indien de aansluitingsovereenkomst door de wederpartij dan wel ZZP Nederland wordt opgezegd, komen de aan de aansluitingsovereenkomst verbonden collectieve voordelen te vervallen vanaf de beëindigingsdatum van de aansluitingsovereenkomst.
 7. Indien ZZP Nederland overgaat tot opzegging of opschorting, dan is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien ZZP Nederland overgaat tot opzegging van de (aansluitings)overeenkomst, dan zijn de vorderingen van ZZP Nederland op de wederpartij onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
 9. Indien de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is, is de wederpartij verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan ZZP Nederland te vergoeden.

6. Dienstverlening

 1. ZZP Nederland zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren en staat niet in voor het bereiken van het door de wederpartij beoogde resultaat.
 2. De wederpartij is gehouden ZZP Nederland alle gegevens en informatie te verstrekken die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
 3. De verschuldigde bedragen voor door ZZP Nederland georganiseerde informatieavonden, workshops, lezingen, thema-avonden etc. dienen bij aanmelding via i-deal aan ZZP Nederland te worden voldaan.
 4. De wederpartij heeft geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de door eiseres georganiseerde informatieavonden, workshops, lezingen, thema-avonden etc. indien de wederpartij zich afmeldt dan wel zonder afmelding niet verschijnt.
 5. Enkel in geval van afmelding door de wederpartij, zal ZZP Nederland de aanmelding -indien en voor zover dit naar het oordeel van ZZP-Nederland mogelijk is- in overleg met de wederpartij naar een andere datum verschuiven.
 6. Alle betaalde bijeenkomsten, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 7. ZZP Nederland behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 8. Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 9. Per bijeenkomst zijn er altijd een eindig aantal plekken beschikbaar. Zodra een bijeenkomst vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten.
 10. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 11. Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
 12. Bij afmelding voor een betaalde bijeenkomst kan er €5,- aan kosten worden ingehouden.
 13. Afmelding voor een workshop:
  Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus  de eventuele administratiekosten. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
 14. Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld dit wel van te voren.

7. ZZP Nederland Verzekeringen BV

 1. Enkel aangeslotenen bij ZZP Nederland hebben het recht om verzekeringen af te sluiten via ZZP Nederland Verzekeringen BV
 2. Beëindiging van de aansluitingsovereenkomst tussen ZZP Nederland en een wederpartij, heeft als consequentie dat de wederpartij een verzekering, of verzekeringen, afgesloten bij ZZP Nederland Verzekeringen BV zal moeten stopzetten per eerstvolgende contractsvervaldatum van de verzekering. De opzegging van de verzekering(en) vindt echter niet automatisch plaats middels het opzeggen van het lidmaatschap. 

8. Levering van zaken

 1. De overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij ZZP Nederland schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ZZP Nederland gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
 3. ZZP Nederland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar ter beschikking zijn gesteld.
 5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken door ZZP Nederland aan de wederpartij worden geleverd.
 6. Zichtbare gebreken aan geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan ZZP Nederland te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ZZP Nederland vervalt. Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na ontdekking hiervan schriftelijk en gespecificeerd aan ZZP Nederland te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ZZP Nederland vervalt.
 7. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal ZZP Nederland te harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijke geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 8. De wederpartij dient ZZP Nederland in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 9. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door ZZP Nederland gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij.

9. Overmacht

 1. ZZP Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door overmacht.
 2. ZZP Nederland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

10. Aansprakelijkheid

 1. Indien ZZP Nederland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ZZP Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ZZP Nederland is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 3. Indien ZZP Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ZZP Nederland beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. ZZP Nederland is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door producten die de wederpartij via ZZP Nederland bij derden afneemt.
 5. ZZP Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZZP Nederland of haar leidinggevende ondergeschikten.

11. Intellectuele eigendom

 1. ZZP Nederland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Het is de wederpartij verboden de door ZZP Nederland aan haar beschikking gestelde bescheiden, materialen, producten en promotiemateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven, tenzij ZZP Nederland hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

12. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13. Verwerking Persoonsgegevens

 1.  Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van ZZP Nederland persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. ZZP Nederland verwijst voor verdere informatie naar de uitgebreide Privacyverklaring.

 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt ZZP Nederland nog op er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

14. Webshop

 1. In onze webshop kan op diverse manieren online worden betaald. Ideal, Bankcontact/MisterCash, SofortBanking, en Paypal betalingen zijn zonder kosten. Bij betalingen met creditcards wordt het totaal af te rekenen bedrag vermeerderd met 2% transactiekosten.
 2. Herroepingsrecht – retourneren

  Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kan je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kan je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

Artikelen retour sturen

 1. De door jou bestelde en ontvangen goederen kunnen worden geretourneerd binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en de door jou betaalde factuur bij te voegen. ZZP Nederland zal het door jou betaalde bedrag en de oorspronkelijke verzendkosten terugstorten binnen enkele werkdagen.
 2. Retour zenden is voor eigen risico. Het verzenden van jouw goederen is voor je eigen rekening en risico. Dat betekent dat ZZP Nederland niet verantwoordelijk is voor het zoekraken of beschadigen van retour gestuurde artikelen. Vraag bij het verzenden van een pakket altijd om een traceercode en bewaar deze.
 3. Indien het product beschadigd is of zonder originele verpakking is kunnen wij het artikel niet terugnemen. Software op harde dragers kunnen niet retour gestuurd worden als de seal is verbroken. Digitale producten waarvan de download gestart is kan je niet herroepen. Zodra je de download opent gaat je akkoord met de levering en ziet je af van herroepingsrecht.

Je kunt jouw zending versturen aan:

ZZP Nederland B.V.

Rozenburglaan 3

9727 DL Groningen

15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen ZZP Nederland en een wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van ZZP Nederland een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de ZZP Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 1.  
  Download (231 kB)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZZP NEDERLAND Verzekeringen bv

 1.  
  Download (335 kB)

Artikel 1: Definities

 1. Financiële Dienstverlener B.V.:  
  ZZP Nederland Verzekeringen B.V. gevestigd te Groningen aan de Rozenburglaan 3, 9727 DL, hierna te noemen: “FD”. 
 2. Opdrachtgever:
  De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Opdracht:
  De door Opdrachtgever aan FD verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product alsmede het geven van uitvoering aan een tussen Opdrachtgever en FD overeengekomen abonnement. 
 4. Abonnement
  Tussen Opdrachtgever en FD overeengekomen opdracht van dienstverlening inhoudende het, conform in het abonnement opgenomen voorwaarden, gedurende een bepaalde termijn begeleiden van Opdrachtgever bij het onderhoud en uitvoering van door Opdrachtgever in de abonnementsvoorwaarden gespecificeerde afgesloten financiële producten. 
 5. Financieel Product:
  De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover FD adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op basis van een overeenkomst beheert.
 6. Aanbieder:
  De leverancier van een financieel product.

Artikel 2: Opdracht

 1. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. FD is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
 2. Alle aan FD verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met FD en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij FD werkzame persoon zal worden uitgevoerd. 
 3. Aan FD verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door FD opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn. 
 5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders  van FD en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor FD werkzaam zijn.
 6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door FD zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen FD

 1. Door FD namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder. 
 2. Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
 3. Door FD aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

 1. In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht FD heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen. 
 2. Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door FD verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door FD gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van FD het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft. 
 3. Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt, mag FD erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 2. Voor zover FD bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs. 
 3. FD is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc. 

Artikel 6: Honorarium en betaling

 1. Het voor haar dienstverlening aan FD toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen FD en Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.
 2. FD is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnements- kosten, jaarlijks  per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door FD en opdrachtgever.
 3. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. FD is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van FD beïnvloeden.
 4. In het geval FD werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens FD start met de uitvoering van de Opdracht
 5. Facturen van FD dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door FD voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 6. Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. FD is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.
 7. Verrekening door Opdrachtgever van door FD voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door FD uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 8. Indien Opdrachtgever de door FD in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:  
 • Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van € 40,00;
 • Over de volgende € 2.500,00: 10%;
 • Over de volgende € 5.000,00: 5%
 • Over de volgende € 190.000,00: 1%
 • Over het meerdere: 0,5%

9. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FD aanleiding geeft, is FD bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft. 

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan FD die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat FD haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn. 
 2. FD kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van FD zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is FD bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht. 
 4. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan FD verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat FD meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast FD het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.
 5. Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan FD de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van FD

 1. Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD wordt uitgekeerd, inclusief het door FD te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. 
 2. In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien FD geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de hare beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.  
 3. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor  Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 5. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door FD gebruikte software of andere computerprogrammatuur. 
 6. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan FD verzonden (email)berichten FD niet hebben bereikt.
 7. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van FD, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan. 
 8. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.
 9. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.
 10. In het geval FD adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft FD een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. FD is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is FD niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
 11. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FD voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
 12. Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met FD indien FD zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens  Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

 1. FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FD redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FD ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FD kan worden gevergd. 

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

 1. Door Opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover FD op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 2. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van ZZP Nederland persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. ZZP Nederland verwijst voor verdere informatie naar  de uitgebreide Privacyverklaring.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt ZZP Nederland nog op er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 12: Klachteninstituut

 1. FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300016479. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. 
 2. FD conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,(zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft FD de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 13: Verval van recht

 1. Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van FD, te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
 2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door FD verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14: Diversen

 1. Op alle door FD uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. 
 2. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken. 
 3. Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden FD slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
 5. FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval FD tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door FD genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken. 

 1.  
  Download (335 kB)

Deel deze pagina: